Athletic Announcements

Athletic Announcements:

 

Spring sports registration & start
dates:

Varsity & JV:
Registration opens - 2/1/19. 
Start date - 3/5/19.

Modified (7th & 8th grade only):
Registration opens - 3/1/19. 
Start date - 4/1/19.